Spring street style | Plaid shirt, shorts, handbag